Kontingentsatser for Horsens Kajakklub:

Årligt kontingent: (for indeværende sæson og sæson 2024/25 )


Seniorer: 1.500,00
Juniorer: 1.100,00  - læs om støttemuligheder nedenfor *)
Passive: 100,00


Begynderkursus: 1.800,00
Kontingent resten af sæsonen 1.200,00


Regler for adgang til Horsens Kajakklub
Låsesystemet til Horsens Kajakklub er elektronisk.


Der udleveres låsebrik, mod depositum (200,00), til frigivne medlemmer.


Ved udlevering af låsebrik, forpligter du dig til at:
Udvise yderste påpasselighed med låsebrikken.
Kun at anvende låsebrikken til det, den er beregnet til.
Låsebrikken er personlig, og må ikke udlånes til andre.
Omgående at meddele eventuelt tab af låsebrik.
Ved kontingentrestance vil låsebrikken blive deaktiveret og der opkræves kr. 100,- for genaktivering.
Låsebrikken skal på forlangende tilbageleveres til bestyrelsen.

Depositum udgør 200,00 kr. Ved bortkomst af låsebrikken, mistes depositummet.


Ny låsebrik udleveres mod betaling af nyt depositum.
Brik afleveres ved udmeldelse. Retten til tilbagebetaling af nøgledepositum forældes efter 3 måneder for udmeldelse.

Bemærk - medlemmer, som har private kajakker i containerne betaler desuden kr. 100,- i depositum for nøgle til containerne.
Klubbens kontonr. er: Konto nr.: 7245 1317670

*) Støttemuligheder

BROEN Horsens
Hvad:
Kontingentstøtte

Målgruppe:
Socialt udsatte børn i alderen 6-18 år

Se mere:
BROEN Horsens — BROEN Horsens (broen-danmark.dk)

Horsens Kommune, Fritidspas

Hvad:
Kontingentstøtte
Støtte til udstyr
Familie-rettet vejledning i fritids- og foreningslivet ved fritidsvejleder
En ven (fritidsagent), der guider barnet eller den unge trygt til og ind i aktiviteten.

Målgruppe:
Alle børn og unge (0-18 år) bosiddende i Horsens Kommune, som ikke er foreningsaktive og / eller som har svært ved at blive ved med at gå til en aktivitet.

Se mere:
Fritidspas-ordningen i Horsens Kommune

DGI

Hvad:
Kontingentstøtte i max 2 år med max 1000 kr / år
Støtte til stævnedeltagelse i max 2 år med max 50 kr / år

Målgruppe:
Børn af vanskeligt stillede forældre og unge op til 25 år
Voksne flygtninge og asylansøgere

Se mere:
Ansøgning til Foreningsliv for alle - Projekter med DGI