Gældende pr. 31. oktober 2023. 

§1. Klubbens navn, mærke og tilhørsforhold

Klubbens navn er ”Horsens Kajakklub”. Klubbens logo er en blå delfin i en blå cirkel.
Horsens Kajakklub er stiftet 1936.
Klubbens hjemsted er Langelinie 18, 8700 Horsens.
Horsens Kajakklub er medlem af DKF, Dansk Kano- og Kajakforbund og er endvidere undergivet disses love og bestemmelser.

 

§2. Formål

Klubbens hovedformål er at samle udøvere af kajaksporten i tur- og kapkajak, for ved undervisning, deltagelse i og afholdelse af stævner, træningslejre, træf og samvær, at give medlemmerne de bedste betingelser for udøvelse af kajaksporten under betryggende former.

 

§3. Aktive medlemmer

a) Som aktive medlemmer kan klubben optage personer, som har bestået klubbens begynderkursus efter klubbens gældende regler, eller personer der kan dokumentere at have bestået tilsvarende kursus i anden kajakklub. Træningsudvalget vil så, ved en prøveroning sikre, at vedkommende opfylder HKK’s sikkerhedsregler. Undtagelsesvis kan man opnå medlemskab via privatundervisning af en, af bestyrelsen, godkendt erfaren instruktør. Der gælder de samme regler for beståelse som til klubbens begynderkursus.

b) Aktive medlemmer skal være fyldt 10 år. Medlemmer optages dog kun, hvis ungdomslederen finder dette forsvarligt. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

c) Ved indmeldelse forpligter vedkommende sig, ved sin underskrift på optagelsesbegæringen, til at overholde klubbens sikkerhedsbestemmelser og ordensregler.

d) Aktive medlemmer kan få opbevaret maksimalt én privat kap-/turkajak i klubbens bådehus, såfremt der er plads og iht. regler herfor.

 

§4. Passive medlemmer

Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har dog ingen stemmeret. De kan desuden deltage i fællesspisninger og andre sociale arrangementer. Passive medlemmer kan ikke deltage i roningen, hvorfor de heller ikke har ret til at benytte bådehus, omklædningsrum eller indendørs træningsfaciliteter.

 

§5. Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan til medlemmer, der på helt særlig måde har gjort sig fortjent hertil, uddele en 
hædersbevisning, herunder gøre medlemmer til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent til klubben.

 

§6. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Under særlige forhold så som sygdom, bortrejse og lignende kan der, ved særlig aftale med bestyrelsen, opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes ved hver sæsons begyndelse.

 

§7. Restancer

Ved restance ud over to uger efter sidste rettidige betalingsdag, fremsendes 1. påmindelse om manglende betaling. Efter 4 uger efter sidste rettidige betalingsdag, deaktiveres nøglebrikken og der opkræves ved skriftlig henvendelse fra kassereren et tillæg på 100 kr. for genaktivering. Såfremt medlemmet herefter ikke inden 14 dage har betalt sin gæld, slettes medlemmet af klubben og har fortabt sin medlemsret.

 

§8. Ansvar og forsikring

Klubudstyr: Ansvar for skade på andres såvel som klubbens materiel pålægges medlemmet personligt. Fritaget er instruktører, hjælpere og deltagere i kluborganiserede træninger og temadage.
Horsens Kajakklubs transportforsikring dækker dog skade på klubudstyr under transport i Danmark og Nordeuropa. Klubben dækker selvrisikoen ved transport til og fra løb, samt arrangementer som afholdes i Horsens Kajakklubs regi.

Ved skade på klubudstyr ved transport i forbindelse med andre aktiviteter betaler medlemmet selv selvrisikoen. Ovenstående er forudsat at betingelserne for transportforsikringen er overholdt - herunder reglen om uagtsomhed. Hvis et medlem ikke overholder betingelserne, kan medlemmet gøres erstatningspligtig.

Skadede både skal skadesregistreres i Rokort og der hænges skilt på båden. Reparation og frigivelse til brug foretages af den reparationsansvarlige.

 

§9. Udmeldelse

  1. a)  Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

  2. b)  Bestyrelsen kan, hvis særligt graverende forhold giver anledning hertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

  3. c)  Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

  4. d)  Når et medlemskab ophører, skal nøgler mv. afleveres. Evt. privat kajak, pagaj og tøj mv. fjernes fra klubben iht. regler herfor.

§10. Generalforsamling

a)  Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

b)  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmer, der er til stede. Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben senest 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

c)  Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at disse kan komme til afstemning. Vedtagne vedtægtsændringer træder omgående i kraft og er således gældende for resten af generalforsamlingen.

e) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes under de samme former, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 1⁄4 af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

 

§11.Dagsorden

Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Udvalg aflægger beretninger
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, vælges i lige år
7. Valg af kasserer, vælges i ulige år
8. Valg af uddannelsesleder, vælges i lige år
9. Valg af ungdomsleder, vælges i lige år
10. Valg af materiale-/ udstyrsleder, vælges i ulige år
11. Valg af aktivitetsleder, vælges i lige år
12. Valg af stævneleder, vælges i ulige år
13. Valg af revisor
14. Valg af revisorsuppleant
15. Fastsættelse af kontingent
16. Eventuelt

 

§ 12.Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden, kassereren og 5 medlemmer, der vælges på den ordinære 
generalforsamling for to år ad gangen. Næstformandsposten bestrides af et af de 5 medlemmer og fastlægges på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette skriftligt over for de øvrige medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller næstformanden.
Afstemninger foregår ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.
Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem.

 

§ 13. Tegningsret og hæftelse

Horsens Kajakklub tegnes udadtil af formanden og kassereren.
Kajakklubben hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer af kajakklubben hæfter ikke personligt for klubbens eventuelle gæld eller øvrige forpligtelser.

 

§ 14. Udvalg

Stående udvalg:

• Uddannelsesudvalg
• Ungdomsudvalg
• Materiale-/udstyrsudvalg
• Aktivitetsudvalg
• Stævneudvalg
• PR-udvalg

Bestyrelsen afstikker rammerne for udvalgenes ansvarsområder.
Lederne af de respektive udvalg sammensætter selv deres udvalg og er selvfornyende. Der kan oprettes udvalg efter behov.

§ 15. Regnskabet

Regnskabet løber fra og med 1. oktober til og med 30. september, og regnskabet forelægges bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning og bestyrelsens underskift forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 16. Revisorer

Revisorerne består af 2 medlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling. De vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur hvert år.
Er revisorer valgt samme år, bestemmes det ved lodtrækning hvem der er valgt for 2 år. Endvidere vælges for hvert år en revisorsuppleant.

 

§ 17. Bestemmelser og reglementer

Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

 

§ 18. Ophævelse af klubben

a) Horsens Kajakklub kan kun opløses og denne paragraf i dens love forandres eller ophæves på følgende måde:

b) Forslag herom kan kun fremsættes af bestyrelsen, og kun, når den er enig herom, og det er utvivlsomt, at klubben er i stand til at afvikle sin gæld. Forslaget skal fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling til foreløbig behandling. Vedtages det her, kan bestyrelsen, hvis den er enig herom, forelægge forslaget til endelig afgørelse på en ny generalforsamling, der afholdes tidligst to måneder efter den ekstraordinære generalforsamling.

c) Stemmer på den nye generalforsamling 9/10 af de tilstedeværende aktive medlemmer for forslaget, er dette vedtaget.

d) Sker det, og går forslaget ud på opløsning af klubben, vælges en likvidationskomité, der foretager afviklingen og først og fremmest søger for, at klubbens gæld bliver betalt.

e) Overskuddet overdrages til DKF, Dansk Kano- og Kajakforbund til fremme af kraftcentre for unge roere.

 

Download vedtægter for HKK i pdf-format

 

DKF's love

Som medlem er HKK underlagt lovene i Dansk Kano- og Kajakforbund.

Se mere om DKF's love...